Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Smartphonehoesjes-Online, Asmi Trade, gevestigd te Amsterdam. Versie geldig vanaf 07-07-2018

1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Smartphonehoesjes-Online. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Smartphonehoesjes-Online. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Smartphonehoesjes-Online behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Smartphonehoesjes-Online erkend. 
1.4 Smartphonehoesjes-Online, garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 
 
2. Levering 
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Smartphonehoesjes-Online bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 
2.3 Aan de leveringsplicht van Smartphonehoesjes-Online zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Smartphonehoesjes-Online geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 
2.5 Bestellingen welke "foutief" gelveverd worden door Smartphonehoesjes-Online,zullen kosteloos worden hersteld. Smartphonehoesjes-Online is verantwoordelijk voor "eigen gemaakte fouten"
2.6 Bestellingen welke verkeerd worden doorgegeven tijdens de bestelprocedure, zoals een verkeerd adres ingevoerd door de klant, is Smartphonehoesjes-Online niet aansprakelijk voor. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het juist opgeven van de adresgegevens.
 
3. Prijzen 
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW. 
 
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1
"Indien er sprake is van een consumentenkoop , overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn aangemeld voor het retourneren.'
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht dient u ten alle tijden een retouraanvraag in te dienen via  Retouraanvraag Vervolgens neemt onze klantenservice contact met u op. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Smartphonehoesjes-Online, er zorg voor dat binnen 14 dagen dagen na melding dat u gebruikt wilt maken van herroepingsrecht, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald zodra de retourzending ontvangen is. Doorgaans gebeurd dit binnen 1-3 werkdagen. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Het is echter wel mogelijk om een retourzending te retourneren zonder kosten. U kunt de retourzending in dezelfde envelop retourneren en op de voorzijde vermelden: Retour afzender. Vervolgens gooit u de retourzending in de brievenbus.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Smartphonehoesjes-Online aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij GSM Buddy slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn. 
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor: 
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
• de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen
 
5. Gegevensbeheer 
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Smartphonehoesjes-Online, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Smartphonehoesjes-Online. Smartphonehoesjes-Online houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 
5.2 Smartphonehoesjes-Online respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
5.3 Smartphonehoesjes-Online maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 
 
6. Garantie
6.1 Smartphonehoesjes-Online garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 
6.2 De garantietermijn van Smartphonehoesjes-Online komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Smartphonehoesjes-Online echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Smartphonehoesjes-Online deze gebreken onmiddellijk schriftelijk (per email) te melden aan Smartphonehoesjes-Online. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Smartphonehoesjes-Online, schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
6.4 Indien klachten van de afnemer door Smartphonehoesjes-Online gegrond worden bevonden, zal Smartphonehoesjes-Online naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Smartphonehoesjes-Online en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Smartphonehoesjes-online) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Smartphonehoesjes-Online gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Smartphonehoesjes-online voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
6.5 Smartphonehoesjes-Online is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Smartphonehoesjes-Online in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Smartphonehoesjes-Online en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
6.7 Mocht uw bij ons bestelde elektronische product binnen 12 maanden defect raken, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk. Wij zullen u vervolgens instructies geven over hoe u verder kunt handelen. Voor producten zoals telefoonhoesjes, displayfolie, styluspennen hanteren wij een ander garantietermijn. Deze accessoires zijn door gebruik gevoeliger voor slijtage ed. Neemt u contact op met onze helpdesk welk termijn hier voor geldt. Op enkele accessoires zoals de Zenus smartphone hoesjes, geldt wel een garantietermijn van 12 maanden. Echter ook hier geldt, dat het hier om een fabricage fout moet gaan en niet door slijtage.
 
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Smartphonehoesjes-Online zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden GSmartphonehoesjes-Online slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
7.4 Aanbiedingen van Smartphonehoesjes-Online gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 
7.5 Smartphonehoesjes-Online kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
8. Overeenkomst 
8.1 Een overeenkomst tussen Smartphonehoesjes-Online en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Smartphonehoesjes-Online, op haalbaarheid is beoordeeld. 
8.2 Smartphonehoesjes-Online behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. 
 
9. Afbeeldingen en specificaties 
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Smartphonehoesjes-Online, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
 
10. Overmacht 
10.1 Smartphonehoesjes-Online is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Smartphonehoesjes-Online alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
10.3 Smartphonehoesjes-Online behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Smartphonehoesjes-Online gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
10.4 Indien Smartphonehoesjes-Online bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 
 
11. Aansprakelijkheid 
11.1 Smartphonehoesjes-Online is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen, smartphones of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Ook is Smartphonehoesjes-Online niet verantwoordelijk voor de schade, die is ontstaan wanneer een smartphone hoesje verkeerd gebruikt wordt, of schade ontstaan aan uw smartphone, wanneer u uw smartphone laat vallen ondanks het gebruik van een beschermhoesje van Smartphonehoesjes-Online. Smartphonehoesjes-Online vergoed alleen de schade die is ontstaan,  tijdens de bezorging van het product en wanneer deze valt binnen de gestelde garantie termijn. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 
 
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Smartphonehoesjes-Online aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Smartphonehoesjes-online zolang de afnemer de vorderingen van Smartphonehoesjes-Online uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Smartphonehoesjes-Online wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 
12.2 De door Smartphonehoesjes-Online geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Smartphonehoesjes-Online of een door Smartphonehoesjes-Online aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Smartphonehoesjes-Online haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Smartphonehoesjes-Online zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Smartphonehoesjes-Online. 
 
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Smartphonehoesjes-Online en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leeuwarden kennis, tenzij Smartphonehoesjes-Online er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.


14. Klachten
We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@smartphonehoesjes-online.nl Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

De waardering van www.smartphonehoesjes-online.nl/ bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 8.8/10 gebaseerd op 163 reviews.